ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ


Викладений нижче текст Договору, адресований всім без виключення фізичним та/або юридичним особам (надалі – Замовник) і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб’єкта підприємницької діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю “Прорапп”, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1004151020000056157 від 26.05.2022 року (надалі по тексту – Виконавець), укласти даний договір публічної оферти (надалі по тексту – Договір) на викладених нижче умовах.Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Виконавця і Замовника та визначаються Цивільним кодексом України, законом України «Про захист прав споживачів» та іншими нормативно-правовими актами.Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання відповідно до ст. 634 з моменту прийняття Замовником Акцепту цієї публічної Оферти в порядку, визначеному цим Договором, що означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору та Політики конфіденційності, яка є невід’ємним додатком до даного Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень. Надалі по тексту Договору Виконавець і Замовник також іменуються разом - Сторони, а кожен окремо - Сторона.
1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ1.1. Акцепт – повне та беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти і даного Договору. Акцепт може бути здійсненим в один із таких способів:заповнення анкети, розміщеної в Додатку;проставлення відмітки (позначки) навпроти відповідного пункту під час реєстрації Замовника в Додатку;вчинення інших дій, які свідчать про прийняття Замовником умов Публічної оферти, в тому числі передання документів, надання інформації, надання згоди (в тому числі підтвердженням згоди) на здійснення Виконавцем дій в інтересах Замовника.1.2. Додаток — сукупність інтегрованої в програмну оболонку інформації, призначена для установки (завантаження) на мобільний пристрій Замовника, що надає можливість пошуку та комунікації між замовниками послуг та виконавцями (підрядниками), за допомогою мережі Інтернет.1.3. Замовник — фізична або юридична особа, яка замовляє або має намір користуватися послугами Виконавця, представленими в Додатку.1.4. Послуги – перелік послуг Виконавця, представлений в Додатку.1.5. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена в Додатку чи на Сайті Виконавця), адресована невизначеному колу фізичних чи юридичних осіб укласти цей Договір на визначених умовах.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ2.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.2.1.2. Якщо вік Замовника становить менше 18 (вісімнадцяти) років, Замовник для розуміння умов цього Договору зобов'язаний ознайомитися з цим Договором разом з одним зі своїх батьків або законним представником. 2.2. Чинна версія даного Договору завжди розміщена в Додатку Виконавця і в обов’язковому порядку є доступна для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним Акцепту умов Договору.2.3. Цей Договір регулює надання послуг в Додатку, в тому числі:- добровільний вибір Замовником Послуг;- самостійне заповнення Замовником анкети в Додатку;- оплата Замовником послуг Виконавця в Додатку;- виконання Замовником послуг на умовах цього Договору.3.2. Договір укладається між Виконавцем і Замовником у формі договору приєднання.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО УКЛАДЕННЯ3.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем права Замовнику використовувати Додаток з метою отримання Послуг за допомогою використання функціоналу Додатку, на умовах, на визначених даним Договором.3.2. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього строку надання Послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.3.3. Укладання Договору означає, що Замовник:1) у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами виконання робіт/надання послуг;2) приймає всі умови вказаного Договору без зауважень;3) ознайомлений і погоджується з Політикою конфіденційності.3.4. Додаток надається на умовах "як є" ("as is"). Виконавець не може надати гарантій щодо безпомилкової та безперебійної роботи Додатку та / або функцій на своєму мобільному пристрої, проте ми прагнемо до підвищення якості наших Додатків. Виконавець не може надати гарантій щодо відповідності Додатка конкретним цілям Замовника, не гарантує точність, повноту і своєчасність отриманої Замовником інформації, а також не надає ніяких інших гарантій, прямо не вказаних в цьому Договорі.3.5. Замовник самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії при використанні Додатка, в тому числі за те, що вони відповідають вимогам чинного законодавства України і не порушують права та законні інтереси третіх осіб. Замовник самостійно і за свій рахунок зобов'язується врегулювати всі претензії третіх осіб, пов'язані з діями Замовника при використанні Додатка.3.6. Виконання функцій Додатка неможливо при відсутності доступу до мережі Інтернет.Виконавець не є відповідальною особою в разі збоїв при завантаженні Додатка на мобільний пристрій Замовника. 
4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ4.1. Послуги можуть надаватись Замовнику на умовах попередньої оплати шляхом оплати Замовником послуг відповідно до цін, вказаних в Додатку.4.2. Вартість Послуг вказана в українській національній валюті – гривні.4.3. У разі одностороннього розірвання Договору Замовником оплата не повертається.4.4. Оплата Послуг Виконавця, а також інших фінансових зобов’язань Виконавця перед Замовником, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього Договору, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за допомогою Додатка або безпосередньо через банк.4.5. У випадку замовлення оплатних Послуг Замовник оплачує Послуги протягом 2-х робочих днів (в розмірі 100% передплати) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Виконавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ5.1. Виконавець зобов’язаний:5.1.1. надати для ознайомлення Замовнику цей Договір шляхом публікації в Додатку;5.1.2. надати Замовнику Послуги згідно переліку в Додатку.5.2. Виконавець має право:5.2.1. не надавати Послуги до моменту здійснення оплати Замовником;5.2.2. вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі ціни на Послуги, з попередньою їх публікацією в Додатку;5.2.3. частково або повністю призупинити надання послуг у разі неможливості виконання послуг у зв’язку з обставинами, які не залежать від волі Виконавця або іншими обставинами;5.2.4. не публікувати коментарі Замовника.5.3. Замовник не має права відтворювати і поширювати Додаток в комерційних цілях (у тому числі за плату), в тому числі в складі збірників програмних продуктів, без письмової згоди Виконавця.5.3.1. Замовник не має права поширювати Додаток у вигляді, відмінному від того, в якому він його отримав, без письмової згоди Виконавця.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА6.1. Замовник зобов’язаний:6.1.1. ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена в Додатку;6.1.2. самостійно заповнити анкету в Додатку;6.1.3. дотримуватися умов цього Договору;6.1.4. при заповнені анкети повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості.6.2. Замовник має право:6.2.1. користуватись Послугами згідно умов даного Договору;6.2.2. вимагати від Виконавця виконання умов даного Договору;6.2.3. публікувати свої коментарі.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН7.1. Замовник несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним в анкеті. 7.2. У випадку якщо Замовник не вказав, або невірно вказав персональні дані, Виконавець не відповідає за збитки Замовника, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати, наданні послуг, та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Замовника.7.3. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України, з урахуванням умов даного Договору. 7.4. У випадку порушення Замовником умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі.7.5. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб (в тому числі підрядників) та не контролює якість надання послуг третіми особами.7.6. Виконавець не несе відповідальність за дії Замовника, Замовник не несе відповідальність за дії Виконавця.7.7. Виконавець не несе відповідальність: за наслідки несанкціонованого використання Додатка третіми особами; за прямий або непрямий збиток, понесений Замовником в результаті використання / невикористання Додатку.
8. ФОРС-МАЖОР8.1. Кожна зі Сторін не відповідає за невиконання, несвоєчасне або неякісне виконання якого-небудь зобов'язання за цим Договором, якщо вищезгадане невиконання, несвоєчасне або неякісне виконання обумовлене обставинами, що перебувають за границями розумного контролю та волі Сторін (форс-мажор). Форс-мажорними визначаються в ст.14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні». Сторона, що потерпіла від форс-мажорних обставини, повинна негайно, але не пізніше, ніж через три робочі дні, довести до відома в письмовій формі іншу Сторону про призупинення дії зазначених обставин.Результатом виникнення форс-мажорних обставин є продовження строку виконання зобов'язань або терміну дії Договору на час їх продовження, якщо Сторони не вирішать інакше.Якщо форс-мажорні обставини тривають більше ніж два місяці поспіль, кожна Сторона має право відмовитися від цього Договору шляхом письмового повідомлення іншої Сторони.
9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ9.1. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін в Додатку. Зміни вступають в силу з моменту оновлення Додатку, якщо не передбачений інший порядок набрання ними чинності.9.2. Договір може бути розірвано у наступних випадках:9.2.1. Виконавцем в односторонньому порядку, в тому числі, але не виключно, якщо Замовник своїми діями порушує права третіх осіб, залишає образливі коментарі чи образливі щодо Замовник чи третіх осіб в Додатку;9.2.2. на інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.   10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ10.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів між Сторонами в претензійному порядку.10.2. Виконавець після отримання від Замовника претензії, має право протягом 30 (тридцяти) робочих днів її розглянути та направити Замовнику письмову вмотивовану відповідь.10.3. Якщо Сторони не можуть дійти до згоди, то спір або суперечка, які виникають за Договором або у зв'язку з ним, підлягають розгляду в суді згідно чинного законодавства України.
11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ11.1. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору та Політики конфіденційності йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.11.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.11.3. У випадку визнання недійсним окремого пункту Договору інші положення Договору залишаються дійсними.11.4. Дія цього Договору поширюється на всі подальші оновлення / нові версії (чергові випуски) Додатки. Погоджуючись з установкою оновлення / нової версії Додатку Замовник також приймає умови цієї Угоди для відповідних оновлень / нових версій Додатка, якщо оновлення (установка нової версії) Додатка не супроводжується іншою угодою.11.5. Авторські права на Додаток та матеріали, розміщені в ньому (в тому числі, без обмеження, на будь-які включені графічні зображення, фотографії, тексти, додаткові програми, супроводжуючі його друковані матеріали і будь-які копії Додатку) належать Виконавцю та/або третім особам, які розмістили такі матеріали в якості свого портфоліо. Додаток захищається міжнародними нормами та нормами національного законодавства України щодо інтелектуальної власності.11.6. Майнові та немайнові права інтелектуальної власності на всі програмні продукти і сервіси, які використовуються в рамках цього Договору залишаються за Виконавцем і переходять до Замовника виключно в обсязі і на умовах даного Договору. 11.7. Шляхом підписання цього Договору кожна зі Сторін відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, та що повідомлена про свої права, як суб’єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються. Сторони зобов′язуються забезпечувати виконання вимог ЗУ «Про захист персональних даних», включаючи забезпечення режиму захисту персональних даних від незаконної обробки та не законного доступу до них, а також забезпечувати дотримання прав суб’єкта персональних даних згідно з вимогами ЗУ «Про захист персональних даних».
12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ79036, м.Львів, вул. Бережанська 54/34. Код ЄДРПОУ 44831493. Р/р UA053510050000026001879148005 в АТ “УкрСиббанк” МФО 351005

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ


Додаток «ProRapp» (надалі – Додаток) приділяє велику увагу захисту персональних даних своїх користувачів. Користувачі Додатка можуть переглядати сторінки Додатка не повідомляючи про себе ніяких персональних даних. Однак, для надання послуг, представлених в Додатку, нам потрібні Ваші контактні дані для того, щоб ми могли зв'язатися з Вами, підтвердити замовлення і надати Вам послуги. Ваші персональні дані ми не передаємо третім особам і захищаємо їх конфіденційність.
1. Загальні положення
1.1 Дана політика конфіденційності встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних користувачів. Персональні дані користувача ми отримуємо безпосередньо від користувача при заповненні анкети в Додатку, при оформленні замовлення за телефонами, які вказані в Додатку, і при реєстрації самим Замовником (створення Особистого кабінету). Обов'язкова для надання послуги інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається користувачем на його розсуд.
1.2 Конфіденційність персональних даних - обов'язкова умова для дотримання магазином доступу до персональних даних користувача, з вимогою не допускати їх поширення без згоди користувача або наявності іншої законної підстави.
1.3 Використання користувачем Додатка означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних користувача.
1.4 У випадку незгоди з умовами Політики конфіденційності користувач повинен припинити використання Додатка.
1.5 Ця Політика застосовується тільки до Додатка. Додаток не контролює і не несе відповідальність за дії третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступним в Додатку.
1.6 Адміністрація Додатка не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються користувачем Додатка.
1.7 Замовник визнає, що в разі недбалого ставлення самим користувачем до безпечного зберігання свого логіна і пароля, що дає доступ до його персональних даних, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису, персональним і іншими даними Замовника. Додаток не несе відповідальність за збитки, завдані таким доступом.
2. Персональні дані
2.1 Додаток збирає персональні дані, а саме: ім'я, прізвище, контактний телефон, адреса електронної пошти.
Також, ми можемо уточнити і отримати від Вас цю інформацію по телефону.
2.2 Інша інформація надається користувачем на власний розсуд.
2.3 Додаток не збирає IP-адреси користувачів.
3. Цілі збору і обробки персональних даних користувачів
3.1 Додаток збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання Вами послуг.
3.2 Додаток збирає дані для зв'язку з користувачем, в тому числі подання відповідного повідомлення про надання послуги, інформування користувача про терміни надання послуг, а також для обробки запитів і заявок від користувача.
3.3 Обробка персональних даних користувача здійснюється без обмеження строку, будь-яким законним способом.
4. Умови надання доступу до бази даних
4.1 Ми не передаємо персональні дані користувачів третім особам крім випадків визначених законодавством України.
4.2 Розкриття персональних даних користувача проводиться при замовленні користувачем послуг в Додатку.
4.3 При втраті або розголошення персональних даних Додаток інформує Замовника про втрату або розголошення персональних даних.
4.4 Додаток приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5. Зміна Замовником персональної інформації
5.1 Замовник може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити, видалити) надану їм персональну інформацію або її частину, скориставшись функцією входу в "Особистий кабінет".
6. Зміна Політики конфіденційності
6.1 Ми маємо право змінити умови Політики конфіденційності.
7. Зворотній зв'язок. Питання та пропозиції
7.1 Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики конфіденційності слід повідомляти в службу підтримки користувачів Додатка за електронною адресою moc.pparorp%40troppus